Regulamin lodowiska

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Lodowisko jest czynne codziennie w godzinach od 10:00 do 21:00.
 2. Zabrania się przebywania na terenie lodowiska poza wyznaczonymi godzinami otwarcia.
 3. Właścicielem i organizatorem lodowiska jest firma BACHLEDA-CURUŚ SZYMON „Gugu Park”.
 4. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może być zamknięte.
 5. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych organizator lodowiska ma prawo do zmiany harmonogramu otwarcia lodowiska, zamknięcia go w całości lub części.
 6. W przypadku przekroczenia maksymalnej ilości osób korzystających z lodowiska organizator może tymczasowo ograniczyć wstęp na lodowisko.
 7. Na czas prac porządkowych na płycie lodowiska organizator może wyprosić wszystkich użytkowników z lodowiska.
 8. Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność i ponosi wszelkie ryzyko związane z amatorskim lub zawodowym uprawianiem łyżwiarstwa.
 9. Organizator lodowiska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód zdrowotnych, materialnych i urazów ciała wynikłych wskutek korzystania z lodowiska, szczególnie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych i dodatnich temperaturach.
 10. Dzieci do 10 lat oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży mogą przebywać na lodowisku jedynie pod opieką osób pełnoletnich wyposażonych w łyżwy. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun dzieci płaci za pobyt na lodowisku według obowiązującego cennika.
 11. Osoby przebywające na terenie lodowiska i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na lodowisku, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń personelu mogą zostać wyproszone z terenu lodowiska bez prawa do zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 12. Za uszkodzenia jakichkolwiek przedmiotów wnoszonych na teren lodowiska organizator lodowiska nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Za rzeczy użytkownika pozostawione na terenie lodowiska organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Za rzeczy użytkownika pozostawione bez nadzoru w obrębie lodowiska obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Na terenie lodowiska działa kasa, która pełni również rolę punktu informacyjnego.
 16. Wstęp na lodowisko jest płatny. Wstęp na teren lodowiska odbywa się na podstawie zakupionego biletu lub karnetu, które uzyskuje się poprzez wykupienie usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem w kasie.
 17. Odebranie biletu lub karnetu oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na lodowisku.
 18. Za niewykorzystany bilet lub karnet oraz w przypadku wyproszenia użytkownika z lodowiska opłaty nie są zawracane.
 19. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, a także palenia tytoniu na lodowisku i w jego obrębie. Zakazane jest również używanie słów wulgarnych.
 20. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 21. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 22. Na tafli lodowiska mogą przebywać jedynie osoby w obuwiu łyżwiarskim. Zabrania się używania łyżew do jazdy szybkiej.
 23. Wszyscy użytkownicy przebywający na terenie lodowiska zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń obsługi lodowiska, ochrony oraz komunikatów podawanych przez głośniki.
 24. Wszyscy użytkownicy przebywający na terenie lodowiska zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia obsługi lodowiska lub służb porządkowych o sytuacji wypadkowej oraz zagrażającej zdrowiu i życiu użytkowników.
 25. Wszyscy użytkownicy przebywający na terenie lodowiska zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia obsługi lodowiska w przypadku zauważenia wszelkich nieprawidłowości.
 26. Wszyscy użytkownicy przebywający na terenie lodowiska zobowiązani są do zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy i niepowodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających.
 27. Wszelka działalność zarobkowa na terenie lodowiska możliwa jest wyłącznie za wiedzą i zgodą organizatora lodowiska.
 28. Organizator lodowiska nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 29. Wszelkie skargi, reklamacje, uwagi należy kierować bezpośrednio do organizatora lodowiska.
 30. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz organizator lodowiska.

KORZYSTAJĄCYM Z LODOWISKA ZABRANIA SIĘ

 1. Urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, potrącania i podcinania, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, uderzania w bandy siłą rozpędu, skuwania lodu, niszczenia band łyżwami oraz wszelkich czynności mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo innych uczestników lodowiska.
 2. Ubierania i zdejmowania łyżew w innych miejscach niż do tego wyznaczonych.
 3. Chodzenia w łyżwach w miejscach innych niż tego wyznaczonych.
 4. Jazdy z dziećmi na rękach.
 5. Jazdy na długich łyżwach (panczenach), z kijami hokejowymi lub plecakami.
 6. Wnoszenia na taflę lodowiska i spożywania wszelkiego rodzaju napojów oraz jedzenia.
 7. Rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami.
 8. Wprowadzania zwierząt.
 9. Siadania na bandach lodowiska.
 10. Niszczenia urządzeń i sprzętu lodowiska.
 11. Zaśmiecania i brudzenia terenu lodowiska.